Minilex - Lakipuhelin

Säätiön valvonta patentti- ja rekisterihallituksen toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiöltä puuttuu rakenteensa vuoksi sen toiminnan asianmukaisuutta aktiivisesti valvova omistajataho. Tämän erityispiirteen johdosta säätiölaissa säädetään siitä, että Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) on velvollisuus valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan sen sääntöjä ja säätiölakia.

Säätiön perustamisvaiheen kontrollin ohella säätiöihin kohdistuu jatkuvaa vuosittaista valvontaa, joka perustuu suurilta osin säätiön taloudellista toimintaa kuvaavaan informaatioon. Säätiölain mukaan säätiön tuleekin toimittaa PRH:lle vuosiselvitys 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymistä. Vuosiselvityksessä tulee olla mukana jäljennöksinä:

  • tuloslaskelma ja tase liitetietoineen
  • tase-erittelyt tilinpäätösten varmentamiseksi
  • toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
  • konsernitilinpäätös ja rahoituslaskelma, jos ne sisältyvät säätiön tilinpäätökseen
     

Säätiön ja muun muassa sen tilintarkastajan on myös tarvittaessa annettava PRH:lle toiminnastaan myös muita valvonnan hoitamista varten tarvittavia selvityksiä.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus, mikäli tähän on syytä, toimittaa säätiön tilien ja hallinnon tarkastus, sekä myös muulla tavalla tarkastaa säätiön toimintaa. Säätiön tilintarkastaja on PRH:n pyynnöstä velvollinen antamaan patentti- ja rekisterihallitukselle tietoja sellaisista säätiön asioista, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan.

Mikäli säätiön menettely on ristiriidassa sen sääntöjen tai säätiölain kanssa, PRH voi antaa säätiölle määräyksen ryhtymään oikaisutoimiin tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon ja asettaa määräykselle tai kiellolle uhkasakon. Määräys ja kielto voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi muutoksenhausta huolimatta.

Jos hallintoneuvoston, hallituksen tai näiden jäsen on jatkuvasti tai kokonaisuutena arvostellen törkeästi toiminut säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaisesti, tuomioistuin voi erottaa hänet toimestaan PRH:n hakemuksesta. Jos säätiön toiminta on ollut jatkuvasti tai olennaisesti lain tai sääntöjen vastaista, tuomioistuin voi määrätä säätiön heti lakkautettavaksi PRH:n hakemuksesta. PRH voi lisäksi ilmoittaa toimielimen jäsenen tai toimitusjohtajan tekemäksi epäillystä rikoksesta esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa