Minilex - Lakipuhelin

Säätiön sulautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiö voi sulautua toiseen tarkoitukseltaan olennaisesti samankaltaiseen säätiöön siten, että sulautuvan säätiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle säätiölle.

Myös sulautumisen kohdalla säätiön tarkoituksen toteuttaminen muodostaa keskeisen arviointiperusteen. Edellytyksenä säätiön sulautumiselle näet on, että tällä sulautumisella säätiön tarkoituksen toteuttaminen sulautumisen johdosta paranee olennaisesti. Sulautumisesta tehtävä sopimus on hyväksyttävä vastaanottavassa säätiössä sillä tavoin kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta on säätiön säännöissä määrätty. Sulautuvassa säätiössä päätös säätiön sulautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä, ellei asiasta ole säätiön säännöissä toisin määrätty.

Säätiöiden on neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säätiöissä on tehty päätös sulautumissopimuksen hyväksymisestä, haettava sulautumiseen, sekä vastaanottavan säätiön sääntöjen mahdolliseen muutokseen, suostumus patentti- ja rekisterihallitukselta. Sääntöjen muutosta ei merkitä säätiörekisteriin ennen kuin laissa tarkoitettu ilmoitus tuomioistuimen luvasta sulautumiseen on tehty Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Säätiöiden on lisäksi neljän kuukauden kuluessa siitä, kun patentti- ja rekisterihallitus on antanut sulautumiseen suostumuksen, haettava sulautuvan säätiön kotipaikan tuomioistuimen lupa sulautumissopimuksen täytäntöönpanoon sillä uhalla, että muussa tapauksessa sulautuminen raukeaa. Hakemukseen tulee liittää selvitys patentti- ja rekisterihallituksen antamasta suostumuksesta sulautumiseen, sekä luettelo sulautuvan säätiön tunnetuista velkojista ja heidän postiosoitteistaan.

Tuomioistuimen tulee antaa kuulutus sulautuvan säätiön tunnetuille ja tuntemattomille velkojille kehottaen sitä, joka haluaa vastustaa hakemusta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti tuomioistuimelle viimeistään kuukautta ennen paikalletulopäivää sillä uhalla, että hänen muussa tapauksessa hänen katsotaan suostuneen hakemukseen. Kuulutus on pantava tuomioistuimen ilmoitustaululle neljä kuukautta ennen paikalletulopäivää sekä julkaistava tuomioistuimen toimesta virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään kolme kuukautta ja toisen kerran viimeistään kaksi kuukautta ennen paikalletulopäivää. Tuomioistuimen on hakemuksesta annettava erikseen tieto lääninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille.

Säätiöiden sulautumishakemus on hyväksyttävä, ellei kukaan velkojista sitä vastusta, taikka mikäli paikalletulopäivänä osoitetaan, että hakemusta vastustaneet velkojat ovat saaneet täyden maksun saamisistaan, taikka että heidän saamisistaan on asetettu tuomioistuimen hyväksymä vakuus.

Säätiöiden tulee tehdä tuomioistuimen luvasta ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröimistä varten neljän kuukauden kuluessa siitä, kun lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Muussa tapauksessa sulautuminen raukeaa. Sulautuminen katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoituksesta on tehty merkintä säätiörekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa