Minilex - Lakipuhelin

Säätiön sulautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Säätiö voi säätiölain mukaan sulautua toiseen tarkoitukseltaan olennaisesti samankaltaiseen säätiöön siten, että sulautuvan säätiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle säätiölle. Säätiön tarkoituksen toteutuminen muodostaa sulautumisvaiheessa keskeisen arviointiperusteen. Sulautuminen voi tapahtua kahdella eri tavalla. Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi sulautuva säätiö sulautuu vastaanottavaan säätiöön. Kombinaatiosulautumisessa vähintään kaksi sulautuvaa säätiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan säätiön.

Sulautumisesta tehtävä sopimus on hyväksyttävä vastaanottavassa säätiössä sillä tavoin kuin säätiön sääntöjen muuttamisesta on määrätty säätiön säännöissä. Sulautuvassa säätiössä päätös säätiön sulautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä, ellei asiasta ole määrätty toisin säätiön säännöissä.

Sulautumiseen osallistuvien säätiöiden hallitusten on laadittava kirjallinen, useita kohtia käsittävä sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Suunnitelmassa pitää antaa tiedot mm. sulautuvan yhtiön varoista ja veloista, ja tästä selvityksestä on hankittava myös tilintarkastajan lausunto. Lisäksi tilintarkastajan tulee arvioida, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan säätiön velkojen maksun. Tämän jälkeen sulautumissuunnitelma tulee hyväksyä säätiön sääntömuutoksista päättävän toimielimen kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä, ellei säätiöiden säännöissä määrätä toisin.

Kun säätiöt ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, se tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi 4 kuukauden kuluessa. PRH antaa velkojille kuulutuksen, jossa ilmoitetaan oikeudesta vastustaa sulautumista, ja määräpäivästä, mihin mennessä siitä tulee ilmoittaa. Säätiöiden tulee ilmoittaa sulautumisaikeesta tuntemilleen velkojille viimeistään 3 viikkoa ennen määräpäivää.

Kun em. määräpäivä on kulunut umpeen, säätiöiden tulee panna sulautuminen täytäntöön ja ilmoittaa se PRH:lle 4 kuukauden kuluessa. PRH rekisteröi sulautumisen, jollei velkojat ole vastustaneet sulautumista taikka jos velkojat ovat tuomioistuimen tuomion mukaan saaneet maksun tai turvaavan vakuuden saatavistaan.

Kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity, sulautuvan säätiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle säätiölle. Samanaikaisesti sulautuva säätiö purkautuu ja kombinaatiosulautumisessa vastaanottava säätiö syntyy. Jos absorptiosulautumisessa on sovittu vastaanottavan säätiön sääntöjen muutoksesta, muutetut säännöt rekisteröidään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä.

Sulautuvan säätiön hallitus ja toimitusjohtaja laatii mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole hyväksytty. Lopputilitys annetaan säätiön tilintarkastajille, joiden on kuukauden kuluessa annettava lopputilitystä koskeva tilintarkastuskertomus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa