Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan vaihtaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajaksi määrätään hänen oman suostumuksen perusteella henkilö, jolla on tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä joka on muutoinkin tehtävään sopiva. Jos pesänhoitajaa ei syystä tai toisesta voida heti konkurssin alkaessa määrätä, pesään on määrättävä tilapäinen pesänhoitaja. Varsinainen pesänhoitaja on määrättävä kahden viikon kuluessa tilapäisen pesänhoitajan määräämisestä, jolloin pesänhoitaja vaihtuu tilapäisen pesänhoitajan tilalle. Pesänhoitajia voidaan määrätä myös useampia kuin yksi, ja tehtävät pesän hallinnossa jakaa heidän kesken.

Pesänhoitaja ei saa olla esteellinen, eli velalliseen tai velkojaan sellaisessa suhteessa, joka on omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan velalliseen nähden, tasapuolisuuttaan velkojia kohtaan taikka kykyään muuten hoitaa asianmukaisesti tehtäväänsä. Pesänhoitajaksi suostuneen tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa tuomioistuimelle kaikki ne seikat, jotka voivat olla omiaan vaarantamaan hänen tasapuolisuuttaan ja riippumattomuuttaan pesänhoitajana tai aiheuttamaan perusteltuja epäilyksiä hänen tasapuolisuudessaan ja riippumattomuudessaan pesänhoitajana.

Pesänhoitajan vaihtaminen tapahtuu vapauttamalla pesänhoitaja tehtävästään, ja määräämällä hänen tilalleen uusi pesänhoitaja. Pesänhoitaja voidaan vapauttaa, jos hän ei ole tehtävään kelpoinen tai hän on esteellinen, hän laiminlyö huolehtia tehtävistään taikka menettelee lain tai hyvän pesänhoitotavan vastaisesti niin, ettei häntä voida pitää tehtävään sopivana, taikka hänen vapauttamiseensa on muu painava syy. Oikeuskäytännössä esimerkiksi aikaisemmat toimeksiantosuhteet pesänhoitajan ja velallisen tai suuren velkojan välillä ovat muodostaneet perusteen pesänhoitajan vapauttamiselle tehtävistään. Pesänhoitajan vapauttamista voi hakea sekä velallinen että velkoja. Pesänhoitaja voidaan vapauttaa tehtävästään hänen omasta pyynnöstään, jos siihen on pätevä syy. Tuomioistuimen on varattava pesänhoitajalle ja harkintansa mukaan velalliselle ja velkojille tilaisuus tulla kuulluksi vapauttamista koskevasta hakemuksesta. Pesänhoitajan vapauttamista koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin määrää toisin. Vapautetun pesänhoitajan tilalle on määrättävä uusi pesänhoitaja, jollei se ole tarpeetonta esimerkiksi pesään jo valmiiksi määrätyn toisen pesänhoitajan vuoksi tai pesänhoitajan tehtävien tultua jo suoritetuiksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa