Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan jakoluettelo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajan on laadittava jakoluettelo eli ehdotus siitä, miten pesän varat jaetaan velkojien kesken, jollei ole ilmeistä, ettei konkurssipesän varoista kerry velkojille jako-osuutta. Jakoluetteloehdotus on laadittava kuukauden kuluessa valvontapäivästä tai laajassa konkurssipesässä kahden kuukauden kuluessa valvontapäivästä. Määräaikaa voidaan pesänhoitajan pyynnöstä erityisestä syystä pidentää tuomioistuimen päätöksellä.

Pesänhoitajan on toimitettava jakoluetteloehdotus tai tieto sen valmistumisesta velalliselle sekä niille velkojille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ilman pyyntöä jakoluetteloehdotus on toimitettava niille velkojille, joiden valvonnan pesänhoitaja on riitauttanut tai joiden valvonnasta pesänhoitaja on esittänyt muun huomautuksen. 

Velkoja voi antaa lausuman pesänhoitajan jakoluetteloehdotuksesta siltä osin kuin se koskee hänen saatavaa tai valvontaa. Lausuma on toimitettava pesänhoitajalle hänen asettamassaan määräajassa. Velallinen tai velkoja voi riitauttaa jakoluetteloehdotukseen merkityn toisen velkojan saatavan tai sen etuoikeuden taikka pesänhoitajan riitauttaman saatavan. Velkojan ja velallisen on tällöin toimitettava riitautuksen sisältävä kirjallinen lausuma, jossa riitautus yksilöidään ja perustellaan, pesänhoitajalle kuukauden kuluessa jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä. Määräajan jälkeen esitettyä riitautusta ei oteta huomioon.

Pesänhoitajan on varattava velkojalle, jonka saatavan toinen velkoja tai velallinen on riitauttanut, tilaisuus lausua riitautuksesta ja esittää selvitystä vaatimuksensa tueksi. Jos velkoja antaa lausuman, pesänhoitajan on, mikäli aiheellista, annettava saatavan riitauttaneelle tilaisuus antaa asiasta oma lausumansa.

Pesänhoitaja voi itse jakoluetteloehdotuksen valmistumisen jälkeen riitauttaa ehdotukseen hyväksytyksi merkittyjä saatavia, kunnes hän toimittaa jakoluettelon tuomioistuimelle. Jos jakoluetteloehdotuksen toimittamisen jälkeen tulee ilmi jälkivalvottava saatava, pesänhoitajan on oikaistava ehdotuksensa. Saatava tai sen etuoikeus, jota ei ole määräajassa riitautettu tai jota vastaan esitetystä riitautuksesta on luovuttu, katsotaan hyväksytyksi. Jos velkojan saatava on riitautettu, velkojan oikeus jako-osuuteen määräytyy riitautuksesta annetun ratkaisun mukaisesti. 

Pesänhoitajan on velkojien ja velallisen kuulemisen jälkeen laadittava niin kutsuttu pesänhoitajan jakoluettelo tekemällä jakoluetteloehdotukseen riitautusten ja lausumien perusteella tarpeellisiksi katsomansa muutokset ja tarkistukset. Pesänhoitajan on samalla myös oikaistava jakoluetteloehdotuksessa olevat kirjoitus- ja laskuvirheet sekä muut selvät virheet. Pesänhoitajan jakoluettelo on toimitettava tuomioistuimen vahvistettavaksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jakoluetteloehdotuksen määräpäivästä. Jos saatava on riitautettu, pesänhoitajan on samalla toimitettava riitautusta koskevat asiakirjat tuomioistuimelle. Asianosaisten kuulemisen tai sovintoneuvotteluiden keskeneräisyydestä on ilmoitettava tuomioistuimelle.

Pesänhoitajan jakoluettelo on toimitettava velalliselle ja niille velkojille, jotka ovat sitä pyytäneet, sekä ilman pyyntöä niille velkojille, jotka ovat riitauttaneet saatavan tai joiden saatava on riitautettu. Jos velkoja ilmoittaa saatavan vasta sen jälkeen, kun pesänhoitajan jakoluettelo on toimitettu tuomioistuimelle, pesänhoitajan on ilmoitettava asiasta tuomioistuimelle ja toimitettava oikaistu jakoluettelo.

Tuomioistuin tutkii riitautukset ja muut valvontoja koskevat erimielisyydet sekä sen, että pesänhoitajan jakoluettelo täyttää sille asetetut vaatimukset ja että sen käsittelyä koskevia säännöksiä on noudatettu. Jos pesänhoitajan jakoluettelo on laadittu vaaditulla tavalla, tuomioistuimen on vahvistettava jakoluettelo ja määrättävä, mille saataville jako-osuutta maksetaan. Jos pesänhoitajan jakoluettelossa on kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu selvä virhe, tuomioistuin voi pyytää pesänhoitajaa oikaisemaan virheen. Tuomioistuimen päätökseen, jolla jakoluettelo on vahvistettu, saa hakea muutosta velkoja tai velallinen, jonka riitautuksen tai lausuman vastaisesti asia on ratkaistu. Myös pesänhoitaja saa hakea muutosta päätökseen, jos jakoluettelo on vahvistettu vastoin hänen ehdotusta.

Tuomioistuin voi pesänhoitajan tai velkojan vaatimuksesta ottaa jakoluettelossa huomioon saatavan tai etuoikeuden, joka on velkojasta riippumattomasta syystä jäänyt käsittelyssä tapahtuneen virheen, laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn vuoksi ottamatta huomioon. Jakoluetteloa voidaan muuttaa, jos velkojalle on takaisinsaannin perusteella syntynyt tarve valvoa saatavansa tai jos saatava ei muun syyn vuoksi ollut eikä sen pitänytkään olla velkojan tiedossa ennen jakoluettelon vahvistamista. Pesänhoitajan tai velkojan vaatimuksesta tuomioistuin voi täsmentää jakoluettelossa määrältään ehdollisena vahvistetun saatavan suuruuren. Jakoluetteloon lisättäväksi vaadittu saatava voidaan riitauttaa sekä täsmennettäväksi vaaditun saatavan määrä. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa