Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä ja testamentista luopuminen osittain perintöverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistä

Perinnön- ja testamentinsaaja voi luopua perinnöstä tai testamenttisaannosta myös osittain. Osittaisella luopumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa perinnön- tai testamentinsaaja ottaa vastaan vain osan hänelle kuuluvasta perinnöstä tai hänelle testamentatusta omaisuudesta ja luopuu loppuosasta.  Veroseuraamukset vaihtelevat huomattavasti riippuen siitä, onko kyseessä osittainen perinnöstä luopuminen vai osittainen testamentista luopuminen.

Perintöverotuksen kannalta merkittävää on, onko luopuminen tapahtunut tehokkaasti vai tehottomasti. Tehokas luopuminen tarkoittaa sitä, että luopujasta ei tule perintöverovelvollista vaan verovelkasuhde siirtyy lopulliselle luovutuksensaajalle. Tehottomassa luopumisessa luopuja on luopumisesta huolimatta perintöverovelvollinen koko saannosta, myös siitä osasta saantoa, jota hän ei ota vastaan. Lisäksi lopullisen luvotuksensaajan katsotaan saavan veronalaisen lahjan, joka synnyttää lahjaverovelvollisuuden. Jotta luopuminen perinnöstä tai testamentista olisi perintöverotuksessa tehokas, luopuja ei saa ryhtyä saantoonsa ennen luopumistahtonsa ilmoittamista. Luopuja ei siis saa ryhtyä sellaisiin toimiin, jonka mukaan hänen voidaan katsoa ottaneen vastaan perinnön tai testamenttisaannon vastaan. Perinnön osalta osittainen luopuminen katsotaan koko perintöön ryhtymiseksi, jolloin kyseessä on tehoton luopuminen. Testamentista taas voi luopua osittain ilman, että sitä katsotaan ryhtymiseksi koko testamentattuun omaisuuteen eikä osittainen testamentista luopuminen siten tee luopumisesta tehotonta.

Osittainen perinnöstä luopuminen

Kuten edellä kävi ilmi, perinnöstä ei voi luopua verotuksen kannalta tehokkaasti vain osittain. Jos perinnönsaaja luopuu perinnöstään osittain, hänen katostaan ryhtyneen koko perintöosuuteensa. Tämän johdosta perinnönsaaja, joka luopuu perinnöstään osittain, joutuu maksamaan perintöveroa koko perintöosuudestaan. Edunsaaja on vastaavasti velvollinen maksamaan lahjaveroa saannostaan, koska perintöosuuden vastikkeeton luovutus katostaan veronalaiseksi lahjaksi. Osittainen perinnöstä luopuminen johtaa siis kaksinkertaiseen verotukseen. Luopuja maksaa perintöveron koko perintöosuudestaan ja luovutuksensaaja maksaa lahjaveron hänelle tulleesta omaisuudesta.

Esimerkki: A sai perintönä omaisuutta 100 000 euroa, josta hän otti vastaan vain 50 000 euroa ja luopui loppuosasta. A:n lapset B ja C saivat sen osuuden, josta A luopui, eli molemmat 25 000 euroa. Koska A ryhtyi perintöön ottamalla sen vastaan vain osittain, A maksaa luopumisesta huolimatta perintöveroa koko 100 000 eurosta. Lisäksi B:n ja C:n puolestaan katsotaan saaneen veronalaiset lahjat, eli molemmat heistä maksavat lahjaveroa 25 000 eurosta.

Osittainen testamentista luopuminen

Toisin kuin perinnöstä, testamentista voi luopua verotuksellisesti tehokkaasti myös osittain. Testamentinsaaja voi ottaa vastaan vain osan hänelle testamentilla määrätystä omaisuudesta ja luopua loppuosasta. Testamentinsaaja voi myös esimerkiksi pidättää itselleen vain hallintaoikeuden hänelle testamentattuun omaisuuteen ja luopua omistusoikeudesta. Osittaisen luopumisen tilanteessa luopuja maksaa perintöveroa vain siitä osasta testamenttisaantoa, jonka hän on ottanut vastaan. Vastaavasti loppuosasta testamenttisaantoa perintöveroa maksavat lopulliset luovutuksensaajat. 

Esimerkki: A:lle on tehty testamentti, jossa hänelle on määrätty 100 000 euroa. A ottaa vastaan kuitenkin vain 50 000 euroa ja luopuu loppuosasta. A maksaa perintöveroa ainoastaan 50 000 eurosta. Lopulliset luovutuksensaajat jakavat loppuosan 50 000 euroa, ja kukin heistä maksaa perintöveroa omasta osuudestaan. 

Testamentin osalta on huomattava, että sijaantulijat määräytyvät eri tavalla kuin perinnöstä luovuttaessa. Testamentista luovuttaessa omaisuus ei välttämättä mene luopujan jälkeläisille. Tämä kannattaa ottaa huomioon ennen kuin luopuu testamentista, jos omaisuus on esimerkiksi sellaista, että se halutaan pitää luopumisesta huolimatta saman perheen sisällä. Luopuja ei nimittäin voi määrätä sijaantulijoita. Jos luopuja määrää, kenelle omaisuus menee luopumisen jälkeen, hänen katsotaan ryhtyneen testamenttiin ja siten luopumisesta tulee tehoton.

Perinnöstä ei siis voi luopua tehokkaasti osittain, mutta osittainen testamentista luopuminen katsotaan tehokkaaksi. Tästä syystä perilliselle tehty testamentti ei aina ole riittävä tae siitä, että se katsottaisiin myös verotuksessa testamentiksi, jolloin osittainen luopuminen tulisi mahdolliseksi. Testamentissa tulee olla joko määräykset mahdollisuudesta ottaa testamentti vastaan vain osittain ja sen lisäksi määräykset sijaantulosta. Vaihtoehtoisesti testamentin pitää muuttaa perillisen asemaa siitä, mitä se olisi suoraan perintökaaren säännöksien nojalla. Jos testamentissa ei ole edellä mainittuja määräyksiä osittaisen luopumisen mahdollisuudesta ja sijaantulosta eikä se muuta perillisen asemaa siitä, mitä se olisi suoraan perintökaaren säännöksien nojalla, osittainen luopuminen tehokkaasti ei ole mahdollista. Esimerkiksi rintaperilliselle tehty testamentti, jossa poistetaan vain aviopuolison avio-oikeus, ei riitä siihen, että saannon katsottaisiin verotuksessakin tulevan testamentin nojalla eikä suoraan perintönä. Asiakirjan otsikointi ei näissä tapauksissa ole siis riittävä, vaan sisältö ratkaisee.

Osittaisen perinnöstä ja osittaisen testamentista luopumisen lisäksi kyseessä voi olla myös osittainen lakiosasta luopuminen. Lakiosasta voi luopua tehokkaasti myös osittain. Lakiosaa ei voi vaatia kokonaisuudessaan ja sitten luopua siitä osittain, vaan lakiosaa tulee alunperinkin vaatia vain tiettyyn euromäärään saakka. Jos rintaperilliselle kuuluvan lakiosan määrä on esimerkiksi 50 000 euroa, rintaperillisen tulee rajata lakiosavaatimuksensa tiettyyn euromäärään ja vaatia esimerkiski vain 20 000 euroa. Tällöin osittainen lakiosasta luopuminen katsotaan tehokkaaksi.

Osittainen perinnöstä luopuminen eroaa testamentista luopumisesta siis siinä, että perinnöstä ei voi luopua tehokkaasti vain osittain, mutta testamentista voi. Lisäksi testamentin osalta sijaantulo määräytyy eri tavalla kuin perinnöstä luovuttaessa eikä ole itsestäänselvyys, että testamentista luopujan sijaan tulisivat hänen sijaantuloperillisensä. Lisätietoa osittaisesta luopumisesta eri saantojen osalta ja sijaantulosta saat ottamalla yhteyttä Minilexiin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa