Minilex - Lakipuhelin

Milloin henkilötietoja saa käsitellä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelystä ja sen edellytyksistä on hyvin tarkasti säädetty laissa. Henkilötietojen käsittelyn tulee lähtökohtaisesti perustua rekisteröidyn suostumukseen, koska suostumukseen perustuvassa käsittelyssä toteutuu parhaiten henkilön tiedollinen itsemääräämisoikeus ja rekisterinpidon avoimuus. Suostumuksen oon oltava rekisteröidyn yksiselitteisesti antama. Yksiselitteisen suostumuksen vaatimus ei täyty esimerkiksi, jos rekisteröidyltä pyydetään hänen sairaalaan saapuessaan yleinen suostumus hänen terveyttään tai hoitoaan koskevien tietojen luovuttamiseen. Tällaisessa tapauksessa rekisteröity ei suostumusta antaessaan ole vielä voinut tietää, minkälaisten tietojen luovuttamista suostumus koskee. Suostumukselle asetettavat vaatimukset määräytyvät viimekädessä tapauskohtaisesti. Tällöin merkitystä on annettava muun muassa kerättävien tietojen laadulle. Jos suostumuksen olemassaolosta syntyisi kiistaa, todistustaakka suostumuksen olemassaolosta on rekisterinpitäjällä.

Henkilötietoja saa siis käsitellä ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella, sekä samoin rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, tai jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittely voi olla yksittäistapauksessa tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn hengen tai terveyden pelastaminen edellyttää häntä koskevien tietojen käsittelyä eikä hänen suostumustaan käsittelyyn ole saatavissa.

Samoin, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta, tai jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä, henkilötietoja saa käsitellä. Henkilötietoja saa lisäksi käsitellä, jos yhteysvaatimus täyttyy, eli jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Lisäksi, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi tai jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn luvan, on henkilötietojen käsittely luvallista. Tietosuojalautakunta voi myöntää tällaisen luvan, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa tai jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupamenettely on tarpeellinen, jotta näiden edellytysten täyttyminen ei jäisi rekisterinpitäjän yksipuolisesti arvioitavaksi tapauksissa, joissa tällaisista henkilötietojen käsittelytapauksista ei ole erikseen säädetty.

Nämä henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset koskevat siis lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen keräämistä, tallettamista, käyttöä, yhdistämistä ja luovuttamista. Henkilötietojen käsittely on sallittua vain silloin, kun jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy.

Arkaluonteisten henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittelystä sekä henkilötietojen käsittelystä erityisiä tarkoituksia varten säädetään erikseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa