Minilex - Lakipuhelin

Mikä on liikenteen turvallisuusvirasto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aiemmin toiminnassa oli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto sekä Viestintävirasto, mutta vuoden 2019 alusta nämä toiminnot pääsosin yhdistettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Traficom kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan. Valtioneuvosto nimittää viraston päälliköksi pääjohtajan, jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi viraston työjärjestyksen antaminen. Viraston liikennepuolen toimiala kattaa kaikki liikennemuodot, eli niin ilmailu-, meri- ja muun vesiliikenteen, kuin rautatie- ja tieliikenteen. Liikennejärjestelmän lisäksi virasto vastaa nykyään myös viestintäyhteyksistä ja -palveluista. Entistä Trafia koskevat sääntelyt, toimialat ja tehtävät ovat säilyneet pääosin ennallaan.

Traficomin liikennepuolen toimiala ja tärkeimmät tehtävät

Liikenne- ja viestintäviraston liikennepuolen laissa määriteltyyn toimialaan kuuluvat ensiksikin liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävät ja liikenteen turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen liikennejärjestelmässä sekä ympäristöhaittojen vähentämisen pyrkimiseen liittyvät tehtävät. Myös sekä viranomaispalvelujen tuottamisen että joidenkin liikennemarkkinasidonnaisten tehtävien on katsottu kuuluvan virastolle. Lisäksi viraston tehtävät sisältävät kansainvälistä yhteistyötä ja liikennejärjestelmän toimivuuteen varautumista poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. Viraston laaja toimiala kattaa joissain tilanteissa myös kansainvälisten sopimusten teon silloin, kun ne eivät kuulu lainsäädännön alaan. Toimialan kannalta on olennaista huomioida myös, että virastolla on laissa säädetyin perustein valtuudet antaa erilaisia velvoittavia oikeussääntöjä, kuten tiettyihin tarkemmin määriteltyihin asioihin kohdistuvia teknisluonteisia määräyksiä. Lisäksi viraston toiminnan kannalta tulee huomioida erilaisten lupien ja hyväksyntöjen myöntäminen sekä verotus-, rekisteröinti- ja tietopalvelutehtävät.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Traficomin liikennepuolella voi olla lukuisia sille erikseen säädettyjä liikenteen alaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Virasto voi tarvittaessa siirtää joitakin hallintopalvelutehtäviä myös muun kuin viranomaisen hoidettaviksi, mikäli niihin ei liity merkittävää julkisen vallan käyttöä. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa olla yhteydessä aiheeseen perehtyneeseen lakimieheen.

Millaiset eri liikennemuotoihin liittyvät tehtävät kuuluvat Traficomin toimialaan?

Kuten artikkelin alussa mainittiin, jakautuvat Traficomin liikennepuolen tehtävät laajalti eri liikennemuotojen alueille. Jotta toimivallan ja tehtäväkentän hahmottaminen olisi helpompaa, eritellään seuraavaksi joitakin tiettyihin liikennemuotoihin erityisesti liittyviä tehtäviä ja niiden sisältöä.

Ilmailuun liittyvät tehtävät

Viraston ilmailuun liittyviä tehtäviä säännellään tarkemmin ilmailulaissa. Virasto pitää niin ilma-alusrekisteriä kuin lupakirjarekisteriä, vastaa ilmailukoulutuksesta ja myöntää lupia ja kelpoisuustodistuksia koskien ilmailuun liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi henkilöön liittyviä vaatimuksia, rakennelmia, lentoasemia tai ilma-aluksia. Myös ilmailun osalta viraston tehtävillä on selkeä kansainvälinen ulottuvuus, joka ilmenee niin yhteistyön kuin säädösten valmistelun yhteydessä. Viraston ilmailuun liittyvistä tehtävistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin artikkelissa ”Liikenteen turvallisuusvirasto ja ilma-alus”.

Meri- ja vesiliikenteeseen liittyvät tehtävät

Yksityiskohtaisia säännöksiä joistakin viraston toimialaan sisältyvistä meriliikennekohtaisista tehtävistä löytyy esimerkiksi merilaista ja alusrekisterilaista, minkä lisäksi on olennaista huomioida merenkulun kansainväliset ja eurooppalaiset ulottuvuudet. Virastolla on ensiksikin toimivalta hyväksyä meriliikenteeseen käytettävä alus suomalaiseksi, mikäli se täyttää tietyt edellytykset. Lisäksi virasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto pitävät alusrekisteriä suomalaisista aluksista, joita käytetään kauppamerenkulkuun, ja käsittelevät aluskiinnitysasioita. Ahvenanmaan valtionvirasto vastaa rekisterinpidosta niiden alusten osalta, joiden kotipaikkana on Ahvenanmaan maakunta.

Viraston tehtäviin kuuluu myös alusturvallisuudesta, alusten ja satamarakenteiden turvallisuudesta, veneilyn turvallisuudesta ja valvonnasta vastaaminen sekä esimerkiksi meriturvallisuuden noudattamisen valvonta. Yleisesti vesiliikenteen osalta voidaan huomioida, että virasto vastaa myös vesikulkuneuvorekisterin pidosta.

Raideliikenteeseen liittyvät tehtävät

Joitakin viraston raideliikenteeseen kohdistuvia tehtäviä on määritelty tarkemmin kansallisesti rautatielaissa. Virasto ensinnäkin myöntää rautatieyritykselle rautatieliikenteen harjoittamiseen tarvittavan turvallisuustodistuksen, mikäli hakija täyttää lain edellytykset todistuksen saamisesta. Lisäksi virastolta tulee hakea turvallisuuslupaa, jotta hakija voi suunnitella, rakentaa, kunnossapitää ja hallita rataverkkoa.

Raideliikenteen rekistereihin liittyen viraston tehtävänä on pitää kalustorekisteriä, jonka tarkoituksena on rautatiejärjestelmän turvallisuuden edistäminen ja kalustoyksikköjen ylläpito. Kalustoyksikkö on määritelty laissa tarkemmin niin, että kyseisenlaisen rautatiejärjestelmässä käytettävän liikkuvan yksikön tulee liikkua liikennöinnille avoimilla raiteilla omilla pyörillään, joko omalla konevoimallaan tai ilman sitä. Lisäksi yksikön rakenteen tulee muodostua yhdestä tai useammasta rakenteellisesta tai toiminnallisesta osajärjestelmästä tai kyseisenlaisten osajärjestelmien osasta. Lisäksi virasto pitää ratarekisteriä, jonka tarkoituksena on edistää rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta.

Raideliikenteen osalta viraston valvontatehtäviin kuuluu rautatiejärjestelmän valvominen, esimerkiksi rautatiejärjestelmän turvallisuusvaatimusten noudattamisen ja yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimustenmukaisuuden valvonnan muodossa. Myös kaupunkiraideliikenteen, eli metro- ja raitioliikenteen, harjoittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Traficomille.

Tieliikenteeseen liittyvät tehtävät

Viraston tieliikenteeseen kohdistuvia tehtäviä säännellään kansallisesti joiltain osin tieliikennelaissa. Viraston tehtävänä on esimerkiksi antaa teknisiä määräyksiä ajoneuvojen ominaisuuksiin ja käyttöön liittyvistä seikoista ja rekisteröintitodistuksia, kuten todistuksia ajoneuvon ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta tai liikennekäyttöön otosta. Virastolla on myös tarkempia ajoneuvojen katsastamisen valvontaan ja katsastuslupien myöntämiseen ja ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Virasto ei kuitenkaan harjoita itse katsastustoimintaa. Viraston on tietyissä tilanteissa mahdollista myös muuttaa rekisteritietoja ja esimerkiksi määrätä ajoneuvo ajokieltoon. Yleisesti maaliikenteen osalta viraston tehtäviin on katsottu kuuluvan myös matkustajien oikeuksien valvontaa.

Vinkit

  • Traficomin liikennepuolen toimiala on laaja, sisältäen tehtäviä valvonnasta ja sääntelystä aina rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoitamiseen.
  • Viraston tehtäviä on säännelty yksityiskohtaisesti liittyen eri liikennemuotoihin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa