Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan perintöverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakiosalla tarkoitetaan rintaperilliselle kuuluvaa osuutta perittävän jäämistöstä, josta on maksettava perintöveroa samalla tavalla kuin muustakin perinnöstä. Rintaperillinen on perinnönjättäjän lapsi, ottolapsi tai heidän jälkeläisensä. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaisesti tulevan laskennallisen perintöosuuden arvosta. Jos rintaperillisiä on kolme, on heidän perintöosansa 1/3 ja lakiosansa siten 1/6 perittävästä omaisuudesta. Lakiosa otetaan huomioon pesänjakoa tehtäessä ja toteutetaan lähtökohtaisesti varsinaisen perinnönjaon yhteydessä. Perintöverotusta varten tulee eritellä, ketkä rintaperillisistä vaativat lakiosaansa.

Lakiosa lasketaan jokaisen perillisen osalta itsenäisesti, joten kunkin rintaperillisen lakiosa voi olla erisuuruinen. Lakiosan suuruutta laskettaessa otetaan huomioon toisaalta reaalinen jäämistö, eli vainajan varat ja velat, sekä toisaalta jäämistöön tehtävät laskennalliset lisäykset. Tällaisia laskennallisia lisäyksiä on perittävän elinaikanaan tekemiä luovutuksia, kuten esimerkiksi lahjoituksia.

Lakiosaa ei saa testamentilla loukata. Jos omaisuus on testamentilla määrätty jollekin muulle henkilölle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen on joka tapauksessa oikeutettu lakiosaansa. Rintaperillinen on myös oikeutettu vaatimaan lakiosaansa tilanteissa, joissa kuolinpesään ei testamentin täysimääräisen toteuttamisen johdosta jäisi riittäviä varoja rintaperillisen perintöosan toteuttamiseen.  

Lakiosan saaminen jäämistöstä edellyttää, että rintaperillinen tekee määräajassa lakiosailmoituksen jokaiselle testamentinsaajalle erikseen. Jokainen rintaperillinen on itsekseen tehtävä lakiosailmoituksen. Määräaika lakiosailmoituksen tekemiselle on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Jos perillinen jättää lakiosailmoituksen tekemättä, hän menettää oikeutensa testamentin saajaa vastaan.

Perintöveron määrä riippuu ensinnäkin siitä, mihin veroluokkaan perinnönsaaja kuuluu, ja toiseksi siitä, kuinka suuri perinnönsaajan perintöosuus on. Perintöverotuksessa on kaksi veroluokkaa. Koska lakiosan voi saada vain rintaperilliset tai näiden sijaantuloperilliset, lakiosan perintöverotus toimitetaan ensimmäisen veroluokan mukaan. Alle 20 000 euron perintöosasta ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Vaikka rintaperillinen on oikeutettu saamaan lakiosansa kokonaisuudessaan, hän voi myös verotuksellisesti tehokkaalla tavalla ottaa vastaan pienemmän osan siitä tai jättää sen kokonaan vastaamatta. Lakiosasta luopumista tai sen luopumista rajoitetusti ei katsota verotuksessa lahjaksi luopujalta muille perillisille. Kun lakiosasta luopuu joko kokonaan tai rajoitetusti, toimitetaan perintöverotus muuten laskennallisten osuuksien mukaan, mutta kyseisistä oikeuksista otetaan huomioon luopujan perintöverotuksessa vain se osa, josta ei ole luovuttu. Lakiosaperillinen ei siten joudu maksamaan perintöveroa koko lakioastaan, kun hän luopuu siitä osittain. Hänen ei myöskään katsota lahjoittavan osaa lakiosastaan muille saajille, joten heillä ei ole velvollisuutta maksaa siitä lahjaveroa.

Tämä artikkeli on vain yleisesitys lakiosan perintöverotuksesta. Lakiosajärjestelmä voi toisinaan olla hyvin monimutkainen ja herättää monia kysymyksiä. Mikäli teillä on jotain kysyttävää lakiosajärjestelmästä tai jostain muusta perintöverotukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa