Minilex - Lakipuhelin

Kuka voi toimia avoimen yhtiön tilintarkastajana?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikki elinkeinonharjoittajat, kuten myös avoin yhtiö ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Useimpien elinkeinonharjoittajien velvollisuuksiin kuuluu myös tilintarkastuksen järjestäminen. Tilintarkastuksen ajatus on varmistaa se, että yrityksen tilinpäätöksessään antama tieto tilikauden tuloksesta ja yrityksen varallisuudesta on totuudenmukainen. Velvollisuudesta valita tilintarkastaja säädetään tilintarkastuslaissa.

Lain mukaan avoimessa yhtiössä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja. Jos avoimeen yhtiöön valitaan vain yksi tilintarkastaja, on valittava myös varatilintarkastaja. Tällä varmistetaan se, että kriittisellä hetkellä, eli silloin kun tilintarkastus on suoritettava lainsäädännön mukaan, saatavilla on ainakin joku tilintarkastajista. Tämän lisäksi yhtiösopimuksessa on mahdollista määrätä, että tilintarkastajia tulee olla useampi kuin yksi. Yksittäisen henkilön ohella tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö, jolloin velvollisuutta varatilintarkastajan valintaan ei ole. Luonnollisesti todennäköisyys virheettömän tilintarkastuskertomuksen tuottamiseen kasvaa, jos tarkastajia on monta, mutta usein varsinkin pienissä yhtiöissä yksikin tilintarkastaja on katsottu riittäväksi.

Tilintarkastuslaissa säädetään pienimuotoista toimintaa koskevista raja-arvoista, joiden alittuessa tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta. Nämä raja-arvot ovat seuraavat: 1) Taseen loppusumma on vähintään 100000 e, 2) Liikevaihto ylittää 200000 e ja 3) Palveluksessa on yli kolme henkilöä. Mikäli näistä kriteereistä kaksi täyttyy, on yhtiö tilintarkastusvelvollinen. Avoimen yhtiön tilintarkastajan on oltava yhtiöstä riippumaton ulkopuolinen henkilö. Tilintarkastajalla ei saa olla käytännössä mitään henkilökohtaisia sidoksia yhtiöön tai sen yhtiömiehiin, eli omistajiin. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat, tilintarkastajan on lähtökohtaisesti kieltäydyttävä vastaanottamasta toimeksiantoa tai toimeksiannon ollessa kesken luovuttava siitä. Yhtiömies ei voi siis toimia tilintarkastajana.

Muita yleisiä vaatimuksia tilintarkastajalle ovat se, että hänellä tulee olla yhtiön toiminnan laajuuden edellyttämä laskentatoimen, juridiikan ja taloudellisten asioiden osaaminen. Vajaavaltainen, taikka konkurssissa oleva, ei voi toimia avoimen yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastajalla on myös melko kattava salassapitovelvollisuus koskien tarkastettavan yhtiön asioita, mutta ei tokikaan niitä seikkoja, joista tilintarkastajan on raportoitava tilintarkastuskertomuksessa tai jopa ilmoitettava viranomaiselle. Vastaavasti yhtiömiesten velvollisuus on avustaa tilintarkastajaa antamalla hänen käyttöönsä kaikki hänen tarvitsemansa informaatio tilintarkastuksen toteuttamista varten.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa