Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesänhoitajan toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajalla on konkurssissa useita velvollisuuksia, joita hänellä on myös toimivalta hoitaa. Hänen on esimerkiksi laadittava velallisen varoista ja veloista luettelo, jota kutsutaan pesäluetteloksi. Pesäluettelosta tulee käydä ilmi riittävästi eriteltyinä ainakin velallisen omaisuus konkurssin alkaessa ja arvio sen rahaksimuuton tuloksesta sekä velallisen velat ja muut sitoumukset. Pesänhoitajan on laadittava pesäluettelon liitteeksi tiivistelmä velallisen taloudellisesta tilanteesta, jos pesäluettelo on laaja tai tiivistelmän laatiminen on muuten tarkoituksenmukaista.

Pesäluettelo on laadittava kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai pesänhoitajan pyynnöstä kuitenkin pidentää määräaikaa.

Kuolinpesän konkurssissa pesäluettelon korvaa perukirja, mikäli perukirja on laadittu ennen konkurssia. Pesänhoitajan on toimitettava pesäluettelo tai tiivistelmä velalliselle, suurimmille velkojille ja pyynnöstä myös muillekin velkojille. Pesänhoitajan on laadittava velallisesta ja velallisen konkurssia edeltäneestä toiminnasta selvitys, josta tulee käydä ilmi ainakin velallisen omistus- ja konsernisuhteet, jos velallinen on yhteisö. Sen lisäksi tulee käydä ilmi konkurssin pääasialliset syyt; se, miten velallisen kirjanpito on hoidettu ja onko velallisen toiminnan johtamisessa käytetty välikäsiä, velallisen läheisille maksetut palkat ja palkkiot sekä velallisen yksityisotot siltä osin kuin siihen on niiden määrän, maksuajankohdan tai muun erityisen syyn vuoksi aihetta samoin kuin velallisen läheisten saatavat ja niiden perusteet, jos saatavat ovat määrältään merkittäviä. Tärkeää on myös havainnot sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä konkurssin jatkumisen kannalta ja havainnot sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä liiketoimintakiellon määräämisen kannalta, velallisen toiminnan ja tilien tarkastukset sekä niiden tarve.

Velallisselvitys on laadittava viimeistään kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta. Jos velallisselvitystä ei voida pesän laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi saada valmiiksi määräajassa, tuomioistuin voi pesänhoitajan pyynnöstä pidentää määräaikaa. Päätökseen, jolla määräaikaa on pidennetty, ei saa hakea muutosta valittamalla. Pesänhoitajan on myös tehtävä esitys konkurssin raukeamisesta ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun peruste siihen on käynyt ilmi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa