Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihakemuksen tekeminen ja ehdotus pesänhoitajaksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti velallisen maksukyvyttömyys eli se, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan, ja omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten tuomioistuimen määrää pesänhoitajan.

Konkurssiin asettamista koskeva asia pannaan vireille kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan vaatimus ja sen perusteet, velallisen tiedot, hakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä puhelinnumero ja se osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää, sekä se, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen. Hakemus on allekirjoitettava hakijan tai hakemuksen laatijan toimesta. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen selvitys, johon hakija vetoaa ja, jos velallinen on yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, ote asianomaisesta rekisteristä. Velallisen hakemukseen tulee lisäksi liittää asianmukainen päätös tai suostumus omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin. Velallisen on liitettävä omaan hakemukseensa selvitys omaisuudestaan ja sen arvosta, tieto velkojensa yhteismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojistaan ja velkojien yhteystiedot. Kuolinpesän konkurssiin asettamista koskevaan hakemukseen on liitettävä perukirja tai, jos se ei ole saatavissa, muu selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta. Tuomioistuin voi vaatia myös muuta selvitystä velallisen taloudellisesta asemasta, jos se on erityisestä syystä tarpeen asian ratkaisemiseksi.

Tuomioistuin määrää pesänhoitajan konkurssin alkaessa. Tiettyä henkilöä voidaan ehdottaa konkurssihakemuksessa pesänhoitajaksi, mutta tuomioistuimen pesänhoitajan määräämistä koskeva päätöksen teko ei ole riippuvainen ehdotuksesta. Ennen pesänhoitajan määräämistä tuomioistuimen on varattava suurimmille velkojille ja pesänhoitajaksi esitetylle sekä harkintansa mukaan velalliselle, muille velkojille ja palkkaturvaviranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi, ja heillä on tässä yhteydessä myös mahdollista tehdä ehdotuksia pesänhoitajan henkilöstä. Pesänhoitajaksi määrättävän tulee suostua tehtävään, ja hänen tulee omata tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä olla muutoinkin tehtävään sopiva. Pesänhoitaja ei saa olla velalliseen eikä velkojaan sellaisessa suhteessa, joka on omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan velalliseen nähden tai tasapuolisuuttaan velkojia kohtaan taikka kykyään muuten hoitaa asianmukaisesti tehtäväänsä.

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa