Minilex - Lakipuhelin

Kommandiittiyhtiön purkuperusteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehellä, sekä vastuunalaisella että äänettömällä, on oikeus vaatia kommandiittiyhtiön purkamista mikäli yhtiömies on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut loppuun tai sovittu yhtiökausi on päättynyt. Irtisanominen edustaa tavallaan pehmeintä tapaa lopettaa toiminta yhtiössä, eikä se kysy samassa määrin perusteltua syytä kuin välitön purkaminen. On nimittäin katsottu, että elinkeinon harjoittamisen vapauteen kuuluu myös ajatus siitä, että elinkeinonharjoittaminen tulee voida myös halutessaan lopettaa. Ketään ei voida pitää pakkotyössä. Tästä johtuen yhtiösopimuksessakaan ei voida estää yhtiömiehiä irtisanomasta yhtiösopimusta.

Irtisanomisoikeuden lisäksi yhtiösopimus on mahdollista purkaa erittäin pakottavien ja tiukkojen edellytysten vallitessa myös ilman irtisanomisaikaa. Oikeus vaatia purkamista on myös, mikäli toinen yhtiömies joutuu konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan tai toinen yhtiömies on kuollut eikä ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta tästä huolimatta. Tämä johtuu siitä, että kommandiittiyhtiö henkilöyhtiönä perustuu olennaisesti yhtiömiestensä toimintaan yhtiössä ja heidän myös henkilökohtaiseen varallisuuteensa. Jokainen vastuunalainen yhtiömies on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista kommandiittiyhtiön veloista, mistä johtuen vastuunalaisen yhtiömiehen konkurssi tai muu velkajärjestely tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki yhtiön velat kasautuisivat muiden vastuunalaisten yhtiömiesten harteille.

Toisaalta jos yhtiömies kuolee, ei välttämättä tämän velanmaksukyky ole suurin murhe, joskin siitäkään ei välttämättä ole varmuutta, vaan ennemminkin se, että yhtiömies tällöin vaihtuisi. Kommandiittiyhtiö perustuu henkilökohtaisen vastuun lisäksi olennaisesti luottamukselle. Muiden yhtiömiesten ei voida olettaa luottavan varauksetta täysin heille vieraaseen kuolleen yhtiömiehen perilliseen tai kuolinpesään. Mikäli edellytyksiä yhtiön toiminnan jatkamiselle ei enää ole, kommandiittiyhtiön yhtiömiehelle on myös oikeus vaatia yhtiön purkamista. Edellytysten katsotaan lakanneen, mikäli joku yhtiömiehistä olennaisesti rikkoo yhtiöön perustuvia velvollisuuksiaan tai käyttää jatkuvasti asemaansa yhtiön edun vastaisesti. Toisaalta myös yhtiömiehen vakava sairastuminen tai vaikkapa muutokset varallisuusasemassa voivat synnyttää yhtiön edellytysten raukeamisen.

On tärkeää muistaa kommandiittiyhtiön tapauksessa se, että äänettömän yhtiömiehen kuolema, konkurssi tai yhtiöosuuden ulosmittaus ei tuo oikeutta vaatia yhtiön purkamista. Tämä johtuu siitä, että äänetön yhtiömies on käytännössä täyttänyt velvollisuutensa yhtiötä kohtaan jo sijoittamalla siihen sovitun yhtiöpanoksen, eikä hänen henkilökohtaista työtään tai päätöksentekoaan tai velanmaksukykyään tarvita. Lähtökohtaisesti kommandiittiyhtiön purkuoikeus kuuluu vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi yhtiön purkamista saa edellä esitetyin ehdoin vaatia myös vastuunalaisen yhtiömiehen kuolinpesä tai konkurssipesä, tai se, joka on ostanut ulosmitatun yhtiöosuuden.

Perusteita kommandiittiyhtiön purkamiselle on useita, joista osaan liittyy irtisanomisaika, kun taas osa tulee voimaan välittömästi. Vedotessa purkuperusteeseen onkin tärkeää selvittää, että millä aikataululla yhtiösopimus purkaantuu. Useissa tapauksissa on myös mahdollista lunastaa purkuperusteen esittäneen yhtiömiehen yhtiöosuus. Tämä on jätetty ikään kuin takaportiksi, mikäli muut yhtiömiehet kokevat toiminnan yhä jatkamisen arvoiseksi. Lisää tietoa aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »