Minilex - Lakipuhelin

Etusijajärjestys ja varojen jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etusijajärjestyksellä tarkoitetaan avoimen yhtiön varojen jakamisen yhteydessä kysymystä siitä, missä järjestyksessä yhtiön varallisuutta tulee jakaa. Tämä on yhtiömiehille, eli yhtiön omistajille erittäin tärkeää tietoa, koska rikkomalla lain mukaisia velvollisuuksia esimerkiksi velkojien suojan suhteen voivat yhtiömiehet joutua ikävällä tavalla jälkikäteiseen vastuuseen esimerkiksi yhtiön maksamattomista veloista. Noudattamalla tiukasti seuraavaksi määriteltyä etusijajärjestystä, voi yhtiömies varmistaa, että varojen jakaminen tapahtuu lain mukaisella tavalla.

Etusijajärjestys varojen jakamisessa on lähtökohtaisesti seuraavanlainen. Liiketoiminnan tuotosta maksetaan ensin kulut, joihin kuuluvat yhtiön tavanomaiset menot kuten palkat ja vuokrat sekä korvaukset vastuunalaisten yhtiömiesten kuluista yhtiössä ja korvaukset yhtiössä tehdystä työstä. Toisin sanoen yhtiön juoksevat kulut tulee luonnollisesti maksaa ensin, jonka jälkeen jäljelle jäävä rahat, eli voitot voidaan jakaa yhtiömiehille. Kulujen suorittamisen jälkeen on huomattava, että ennen voitonjakoa yhtiömiehille, maksetaan korko yhtiömiesten panokselle yhtiössä. Mahdollinen loppuosa on jäljelle jäänyttä voittoa ja jaetaan avoimen yhtiön yhtiömiesten kesken tasan.

Laissa määrätty sääntely varjojen jakamisesta on pitkälti tahdonvaltaista, joten yhtiön varojen jakamisesta voidaan osittain sopia toisin. Lähtökohtana on kuitenkin se, että kaikki yhtiömiehet saavat yhtä suuren osuuden yhtiön tuottamasta voitosta. Joskus kuitenkin esimerkiksi yhtiömiesten yhtiöön sijoittama varallisuus, eli yhtiöpanos tai työmäärä yhtiön hyväksi poikkeavat toisistaan niin paljon, että tasasuuruinen osuus voitosta ei olisi enää oikeudenmukaista varojenjakoa. Tällöin kannattaa harkita voitonjakoa koskevien omien määräysten ottamista yhtiösopimukseen. On esimerkiksi mahdollista sopia, että yhtiömiehelle ei makseta korvausta yhtiössä tehdystä työstä, tai että voitto-osuudet eivät ole yhtä suuria.

On kuitenkin muistettava, että yhtiömiehelle voidaan jakaa voittoa vain siltä osin kuin sitä ei tarvita hänen yhtiöpanoksensa kattamiseen. Yhtiöpanoksen on oltava aina yhtiön käytössä alkuperäisen suuruisena ja jos se hupenee esimerkiksi yhtiömiehen omien nostojen vuoksi, käytetään yhtiömiehen voitto-osuus ensisijaisesti yhtiöpanoksen kasvattamiseen alkuperäiseen suuruuteensa. Lisäksi etusijajärjestyksen tosiasiallista merkitystä vähentää se, että yhtiömiehellä on oikeus nostaa vapaasti yhtiöstä haluamansa määrä varallisuutta, ja toisaalta se, että velkojilla on oikeus periä saataviaan suoraan avoimen yhtiön yhtiömiehiltä.

Yhtiömies ei voi paljoakaan vaikuttaa varojen jakamiseen yhtiöstä johtuen edellä mainituista yhtiömiehen vapaasta nosto-oikeudesta ja velkojien mahdollisuudesta periä yhtiön velkoja yhtiömiehiltä. Järkevää on kuitenkin laatia yhtiösopimuksen varojen jakoa koskevat periaatteet niin, että jokainen yhtiömies saa lähtökohtaisesti "ansioidensa mukaan". Varojenjakosäännösten järkevä kirjaaminen yhtiösopimukseen voi vaatia lainopillista apua. On olemassa esimerkiksi riski siitä, että kirjaamalla vain tappionjakoa koskevat periaatteet yhtiösopimukseen, tulevat samat periaatteet koskemaan myös voitonjakoa, jos muuta ei ole yhtiömiesten välillä sovittu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa