Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehen vastuu yhtiön velasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhtiömiehen eli yhtiön omistajan velkavastuu on yksi keskeisimmistä seikoista yhtiötoiminnan harjoittamisen kannalta. Vastuu osaltaan mahdollistaa tietynlaisen osakeyhtiötä laajemman vapauden avoimen yhtiön toiminnassa, mutta toisaalta myös sitoo myös yhtiömiehen erittäin kiinteästi, jopa tietyissä tilanteissa peruuttamattomasti vastuuseen yhtiöstä. Seuraavaksi selvennämme muutaman keskeisimmän seikan avoimen yhtiön yhtiömiehen vastuusta yhtiön veloista. Nämä yhtiömiehen tulisi siis ainakin ottaa huomioon.

Avoimen yhtiön yhtiömies vastaa tarvittaessa yhtiön veloista ja sitoumuksistaan kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Henkilökohtaiseen omaisuuteen lasketaan siis kaikki ulosmittauskelpoinen omaisuus, sisältäen myös tarvittaessa yhtiömiehen asunnon. Veloista ja sitoumuksista vastataan aina niiden täyteen määrään, ja vastuu kattaa kaikki yhtiön velat ja sitoumukset. Vastuu on rajatonta, ja kattaa myös muut sitoumukset kuin rahassa suoritettavat. Totta kai on luonnollista, että yhtiömies ilman yhtiötä ei kykene täyttämään esimerkiksi yhtiön tekemiä sopimuksia esimerkiksi jonkin tavaran tuottamisesta. Yhtiön mentyä konkurssiin yhtiömies jää kuitenkin korvausvelvolliseksi sopimuksen täyttämättä jättämisestä seuraavasta vahingonkorvauksesta, joka puolestaan on rahamuotoista.

Yhtiömiehen vastuuta ei ole mahdollista yhtiösopimuksessa rajoittaa millään tavalla. Yhtiön velkojalla on oikeus periä saatavaansa suoraan haluamaltaan yhtiömieheltä tai yhtiömiehiltä. Velkojan ei siis tarvitse ensin yrittää periä velkaa yhtiöltä. Mikäli yhtiömies suorittaa velkaa yli oman osuutensa, on hänellä oikeus periä erotus takaisin yhtiöltä sen mukaisesti, mitä säädetään yhtiömiehen maksamien liiketoimintaan liittyvien kulujen perimisestä yhtiöltä. Usein tilanne sattuu kuitenkin olemaan se, että yhtiö on konkurssissa, mikäli velkoja aletaan periä yhtiömieheltä.

Yli oman osuuden maksettua velkaa saa periä muilta yhtiömiehiltä vasta yhtiön purkauduttua tai yhtiömiehen eron jälkeen. On kokonaan velat maksaneen yhtiömiehen ja muiden yhtiömiesten välinen asia, saako maksanut yhtiömies rahojaan perittyä muilta yhtiömiehiltä. Ongelmia voi siis muodostua muiden yhtiömiesten ollessa varattomia. Vastuu yhtiön velasta ja sitoumuksesta alkaa siitä hetkestä, kun yhtiömies liittyy yhtiöön, ja kattaa myös ne velat ja sitoumukset, jotka yhtiöllä oli ennen hänen siihen liittymistään. Mikäli yhtiömies eroaa yhtiöstä, kattaa hänen vastuunsa ne velat ja sitoumukset, jotka yhtiöllä oli hänen eroamishetkellään, ennen eron merkitsemistä kaupparekisteriin. Yhtiön konkurssissa yhtiömies voi tulla maksuvelvolliseksi myös sellaisesta velasta, joka ei ole erääntynyt.

Olennaista siis yhtiömiehelle ennen ryhtymistään jo perustetun yhtiön omistajaksi, on selvittää yhtiön olemassa olevien velkojen määrä. Yhtiön toiminnan aikana yhtiön taloudellisen tilanteen seuraaminen korostuu sekä luonnollisesti yhtiöstä eroamisen hetkellä siitä huolehtiminen, että tieto yhtiöstä eroamisesta todella päätyy rekisteriin. Velkavastuuseen liittyvistä kysymyksistä voi tarkemmin tiedustella esimerkiksi Lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa