Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön voiton jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Voitolla tarkoitetaan tilikauden tulosta, joka on siis karkeasti ilmaistuna yhtiön myynnit tilikaudella vähennettynä niihin kohdistuneilla kuluilla sekä muilla tuloksesta vähennettävillä erillä. Avoimen yhtiön voitto on aina jakokelpoinen, joten se voidaan jakaa yhtiömiehille, eli yhtiön omistajille. Mistä yhtiömiehet siis tietävät kenelle kuuluu minkäkin suuruinen osa voitosta?

Lähtökohtana laissa on, että yhtiön voitto jaetaan yhtiömiesten kesken tasan. Avoimen yhtiön voiton jakamisesta säädetään tahdonvaraisilla säädöksillä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa. Tahdonvaraisilla säännöksillä tarkoitetaan sellaisia lain määräyksiä, joita yhtiömiesten tulee noudattaa, mikäli he eivät ole sopineet yhtiösopimuksessa toisin. Avoimen yhtiön yhtiömiehelle jaettava voitto-osuus on siis se summa, mikä jää jäljelle, kun yhtiön tuloksesta on ensin vähennetty yhtiön kulut, palkat ja muut tavanomaiset menot, korvaukset yhtiömiesten kuluista yhtiössä ja korvaukset yhtiössä tehdystä työstä, sekä maksettava korko yhtiömiesten panokselle yhtiössä.

Yhtiömies voi siis saada yhtiöltä paitsi palkkaa tekemästään työstä, niin myös työstä riippumattoman osuuden yhtiön tekemästä voitosta. Loput mahdollisesta ylijäämästä on yhtiön tilikaudelta jäljelle jäänyttä voittoa, joka jaetaan avoimen yhtiön yhtiömiesten kesken tasan, jollei muusta jakoperusteesta ole erikseen sovittu. Jos tasan jakaminen johtaa on kohtuuttomuuteen, voidaan yhtiömiehille tulevia osuuksia sovitella. Voiton jakamisesta voidaan sopia toisin yhtiöjärjestyksessä. Tämä on tarpeellista etenkin silloin, kun yhtiömiesten sijoitukset tai panokset yhtiössä ovat erisuuruisia. Tällöin voiton jakaminen tasan yhtiömiesten kesken olisi ongelmallista - tai ainakaan ei kovin yhdenvertaista. Jos yhtiösopimuksessa on sovittu vain joko voiton taikka tappion jakamisessa noudatettavasta perusteesta, tulee tätä perustetta noudattaa molemmissa, sekä voiton että tappion jakamisessa.

Se, että yhtiön toiminta on ollut menneisyydessä tappiolista, ei estä jakamasta tilikauden voittoa yhtiömiehille. Tämä johtuu siitä, että yhtiön velkojat ovat turvattuja viime kädessä yhtiömiesten kautta. Yhtiömieshän on henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta yhtiön velasta koko ulosmittauskelpoisen omaisuutensa arvosta. Voiton jakamista voi tosin rajoittaa se, että yhtiömies ei ole maksanut kokonaan sitä pääomapanosta, jonka hän on yhtiösopimuksessa sitoutunut sijoittamaan yhtiöön. Mikäli näin on, käytetään yhtiömiehen voitto-osuutta ensisijaisesti tämän vajauksen täyttämiseen. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta koron maksamiseen yhtiömiehen jo sijoittamalle pääomalle.

Voiton jako avoimessa yhtiössä on siis lähtökohtaisesti melko yksinkertaista sekä riippuvaista lähinnä yhtiömiesten keskinäisestä sopimuksesta. On kuitenkin useita erilaisia tapoja sopia yhtiön voitonjaosta yhtiösopimuksessa, eikä aina yksiselitteisesti parasta ratkaisua ole helppo löytää. Tähän, kuten muihinkin yhtiösopimuksen määräysten muotoilemiseen olisi lainopillisesta avusta arvaamattoman suurta hyötyä yhtiötä perustettaessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa