Minilex - Lakipuhelin

Aiheuttamisperiaate eli aiheuttaja maksaa -periaate

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aiheuttamisperiaate toimii vahingonkorvausoikeudessa lainsäädännöllisenä ohjenuorana, eli se vaikuttaa taustaperiaatteena kaikessa vahingonkorvaussääntelyssä. Periaate on myös kansainvälisesti yleisesti hyväksytty ja sitä sovelletaan etenkin ympäristöoikeudellisissa vahingonkorvaustilanteissa. Aiheuttamisperiaatteen mukaan vaarallista tai muutoin riskialtista toimintaa harjoittavan tahon on kannettava vastuu toiminnastaan aiheutuvista haitallisista seurauksista sekä maksettava mahdolliset korvaukset. Toiminnanharjoittaja on aiheuttamisperiaatteen nojalla vastuussa vaikutusten ennaltaehkäisystä sekä haittojen poistamisesta ja rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi.

Toiminnanharjoittajalla on vastuu siitä, että hänen toimenpiteensä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi sekä korjaamiseksi ovat riittävän tehokkaita. Toiminnan luonteesta riippuu se, millaisiin toimenpiteisiin toiminnan harjoittajan on ryhdyttävä ja varauduttava. Mitä riskialttiimpaa toiminta on, sitä paremmin hänen odotetaan varautuvan vahinkojen mahdollisuuteen. Riskiarvioinnissa on huomioitava sekä vahinkojen aiheutumisen todennäköisyys että mahdollisten vahinkojen vakavuus.

Aiheuttamisperiaatteeseen liittyvänä ongelmana on joskus sen selvittäminen, mitä tahoa pidetään toiminnan harjoittajana. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että kyseessä on ainakin se taho, joka tekee vahinkoa aiheuttavaa toimintaa koskevat päätökset. Tietyissä tilanteissa korvausvastuuseen joutuu sellainen taho, joka rinnastetaan toiminnan harjoittajaan sen vuoksi, että juuri hänen toimintansa on syynä vahingon aiheutumiseen. Esimerkiksi urakoitsija, joka tekee työtä toiminnan harjoittajan lukuun ja aiheuttaa vahinkoa, saattaa joutua itse vastuuseen.

Työsuhteissa vastuu kanavoituu yleensä työntekijältä työnantajalle isännänvastuun kautta. Tämä tarkoittaa, että kun työntekijä aiheuttaa työssä vahinkoa omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään, korvauksista vastaakin työnantaja varsinaisen vahingonaiheuttajan eli työntekijän sijaan. Työnantajan on myös aina kannettava oma vastuunsa, eli huolehdittava työntekijöiden ohjaamisesta ja valvomisesta vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Työnantaja voi periä korvauksia takaisin työntekijältään vain rajoitetusti. Jos kyseessä on vain lievä työntekijän tuottamus, korvausvastuu jää työnantajan kannettavaksi.

Vinkit

- Vaarallista tai muutoin riskialtista toimintaa harjoittavan tahon on kannettava vastuu toiminnastaan aiheutuvista haitallisista seurauksista

Varoitukset

- Työnantajalla on isännänvastuu työntekijöidensä toimista, eli työnantaja on korvausvelvollinen työntekijöidensä tuottamista vahingoista

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa