Minilex - Lakipuhelin

Tehokas sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomuksen seuraukset vaihtelevat. Seurauksena voi olla luontoissuoritusvaatimus, vaatimus suorituksen oikaisemiseksi, sopimuksen purkaminen, sopimusperusteinen vahingonkorvaus, hinnanalennus taikka sovittuna seuraamuksena sopimussakko. Purkaminen on hyvin ankara seuraamus. Se voikin tulla kyseeseen vain, mikäli sopimusrikkomuksella on olennainen merkitys rikkomuksesta kärsivälle osapuolelle. Sopimusrikkomuksia voidaan myös ryhmitellä sen mukaan, onko kyseessä virhe vai viivästys.

Tahallisessa sopimusrikkomuksessa voi olla kyse tilanteesta, jossa osapuoli katsoo hyötyvänsä sopimusrikkomuksestaan enemmän kuin tilanteesta, jossa hän noudattaisi sopimusta. Sopimuksen rikkomisesta on siis enemmän hyötyä kuin sopimuksen noudattamisesta. Tällaisessa tilanteessa voidaan puhua tehokkaasta sopimusrikkomuksesta.

Sopimuksen tehokkaaksi rikkomiseksi käsitetään tilanne, jossa yhteisvoitot kasvavat suuremmiksi kuin tilanteessa, jossa pysyttäisiin sopimuksessa. Keskeistä on kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, miten sopimusrikkomus tulee korvattavaksi. Korvaustavan valinta vaikuttaa siihen, muodostuvatko sopimusrikkomukset tehokkaiksi vai eivät.

Positiivisen sopimusedun eli ns. täyttämisedun mukaisella korvauksella vastapuoli pyritään saattamaan siihen taloudelliseen asemaan, johon tämä olisi päässyt, jos sopimus olisi täytetty virheettömästi. Lähtökohtana voidaan siten pitää täyden korvauksen periaatetta. Positiivisen sopimusedun mukainen korvaus sisältää yleensä saamatta jääneen voiton, osapuolelle aiheutuneet kulut sekä muun sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon. Negatiivisessa sopimusedussa saamatta jääneen voiton korvaaminen ei sen sijaan kuulu korvauksen piiriin. Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa lähtökohtana on pidetty sitä, että positiivisen sopimusedun korvaaminen tulee kyseeseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa.

Sopimusrikkomuksia tarkastellessa perusteettoman edun palautus voi tulla sovellettavaksi yhtenä mahdollisena keinona saattaa osapuolet takaisin siihen asemaan, missä he olivat ennen sopimuksen tekoa. Tällöin sopimuksen rikkoneen osapuolen on palautettava takaisin toiselta osapuolelta saamansa suoritukset, tavanomaisesti maksettu kauppahinta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa