Minilex - Lakipuhelin

Potilas- ja lääkintäoikeuden sisältö


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Potilas- ja lääkintäoikeus koskee lähinnä terveydenhuoltoa käyttävän potilaan oikeuksia sekä terveydenhuollon toimijoiden velvollisuuksia. Artikkeli kertoo yleisellä tasolla, mitkä ovat alan keskeisiä lakeja ja kysymyksiä. Voidaanko potilasta hoitaa vastoin hänen tahtoaan? Miten potilasvahingosta voi saada korvausta? Miten valvotaan lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyttä? Artikkeli vastaa lyhyesti mm. näihin kysymyksiin.

Potilasoikeuden alaan kuuluvat etenkin ne oikeussäännöt, joilla säädellään potilaan asemaa ja oikeuksia. Niihin liittyvät kiinteästi terveydenhuollon ammattilaisten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Alan keskeisiä periaatteita ovat potilaan oikeus hyvään hoitoon sekä potilaan itsemääräämisoikeus. Potilaalla tarkoitetaan ennen kaikkea terveyden- ja sairaanhoidon asiakasta, mutta potilasoikeudellinen sääntely suojaa myös mm. tervettä tutkimuskohdetta ja elinluovuttajaa.

Potilasoikeuden tärkeä yleislaki on laki potilaan asemasta ja oikeuksista; sitä sanotaan potilaslaiksi. Siinä säädetään mm. potilaan oikeudesta hoitoon, itsemääräämisoikeuden käyttämisestä, potilasasiakirjoista ja muistutuksen tekemisestä. Itsemääräämisoikeudesta johtuu, että hoidon täytyy perustua potilaan tahtoon: Pakkohoito ei ole yleensä mahdollista, vaan vain jos siitä erikseen säädetään (esimerkiksi tartuntatautilaissa).

On myös muita merkittäviä potilasoikeudellisia lakeja. Potilasvahinkolaissa säädetään, kuinka potilasvakuutuskeskukselta voi hakea korvausta potilasvahinkoilmoituksella. Laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta säädetään, kuinka tutkimus edellyttää eettistä hyväksyttävyyttä ja yleensä tutkittavan suostumusta: Eettisyyden arvioi eettinen toimikunta. Myös mielenterveyslakia sekä lakia hedelmöityshoidoista tarvitaan usein.

Myös lääkintäoikeudessa säännellään terveydenhoitoa ja lääketiedettä. Siihen kuitenkin kuuluvat myös ne oikeussäännöt, jotka eivät suoraan vaikuta potilaaseen, vaan koskevat terveydenhuollon järjestämistä ja toimijoita. Lääkintäoikeuden lähtökohtana on perustuslain 19.3 §, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Keskeisiä lääkintäoikeudellisia lakeja ovat mm. terveydenhuoltolaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laki yksityisestä terveydenhuollosta.

Aikaisemmin terveydenhuollosta oli vain vähän lainsäädäntöä. Kenties ajateltiin, että lääkärien eettiset säännöt olivat riittävä tae toiminnan asianmukaisuudesta. Tai kenties ajateltiin, että terveydenhuolto oli vaikeaa ja riskialtista toimintaa, jota ei kannattanut ajatella juridisesti. Yhtä kaikki asia on muuttunut: Nykyään sääntelyä on melko paljon, ja sen lähtökohtana ovat potilaan perus- ja ihmisoikeudet. Kun potilas haluaa hoitoa, hänellä on oikeus saada hyvää hoitoa.

Tämä artikkeli esittelee yleisesti, missä säädetään mm. potilaan oikeuksista ja terveydenhuollon organisaatiosta. Tarkempaa tietoa potilas- ja lääkintäoikeuden erityiskysymyksistä saa lakimieheltä tai lakikirjaston muista artikkeleista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa