Minilex - Lakipuhelin

Maistraatti ja nimilautakunta nimiviranomaisina

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tärkeimpiä nimiviranomaisia ovat maistraatti ja nimilautakunta.

Maistraatit ovat valtion paikallishallintoa. Maistraatit toimivat nimiasioissa useimmiten rekisteriviranomaisina, eli vain merkitsevät nimet ilman harkintavaltaa. Eräissä nimiasioissa maistraatit kuitenkin käyttävät päätösvaltaa, toki lakiin sidottua.

Maistraatti ottaa vastaan ilmoituksia nimenmuutoksista useissa tilanteissa. Jos puolisot vihitään avioliittoon maistraatissa, se ottaa ilmoituksen siitä, muuttaako toinen tai kumpikin puoliso sukunimeä. Paikalliselle maistraatille ilmoitetaan avioliiton aikaisista ja avioliiton purkautumiseen liittyvistä sukunimen muutoksista.

Myös syntyneen lapsen suku- ja etunimi voidaan ilmoittaa maistraatille. Toki myös evankelis-luterilaiselle tai ortodoksiselle seurakunnalle voidaan ilmoittaa lapsen nimestä tai vihittävien puolisojen nimenmuutoksesta. Jos lapsen sukunimeä myöhemmin muutetaan ilmoituksella, esimerkiksi naimisiin menevien vanhempien yhteiseksi sukunimeksi, ilmoitus tehdään paikalliselle maistraatille.

Jokaisen etunimeä voidaan kerran muuttaa ilmoituksella. Myös tämä ilmoitus tehdään paikalliselle maistraatille, eli sille, jonka piirissä henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Maistraatti on nimiviranomainen myös silloin, kun etu- tai sukunimeä halutaan muuttaa hakemuksella. Hakemusmenettelyä käytetään tilanteissa, joissa laki ei salli ilmoitusmenettelyä. Hakemusmenettely on jonkin verran hitaampi ja mutkikkaampi kuin ilmoitusmenettely. Nimenmuutoshakemuksen voi tehdä mille tahansa maistraatille. Hakemuksen täytyy olla kirjallinen sekä sisältää ehdotus uudeksi nimeksi ja muutoksen perustelut.

Maistraatti pyytää lähtökohtaisesti nimilautakunnan suositusluonteisen lausunnon hakemuksen johdosta, ellei sitä ole heti hylättävä. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvita eräissä rutiininomaisissa tapauksissa, esimerkiksi kun hakija haluaa ottaa takaisin etu- tai sukunimen, joka hänellä on ollut aikaisemmin.

Nimilautakunta toimii erityisenä asiantuntijaviranomaisena nimilain soveltamisessa. Sen keskeisin tehtävä on antaa lausuntoja nimiasioissa tuomioistuimille tai maistraateille. Se muun muassa arvioi, onko ehdotettu nimi kotimaisen (suomalaisen, ruotsalaisen tai saamelaisen) nimikäytännön mukainen.

Maistraatti tekee päätöksen hakemusasiassa, tarvittaessa pyydettyään nimilautakunnan lausunnon. Jos se hylkää nimenmuutoshakemuksen, sen täytyy perustella päätös. Hakija voi valittaa maistraatin päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tämän päätöksestä taas voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se antaa valitusluvan. Niinpä Suomen ylin nimiviranomainen on tavallaan korkein hallinto-oikeus, mutta käytännössä toki maistraatti ratkaisee selvän enemmistön nimiasioista. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa edellytysten täyttyessä vielä edelleen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »