Minilex - Lakipuhelin

Asuntokauppa ja laatuvirhe


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Laatuvirhettä voidaan pitää yhtenä tyypillisimmistä virheistä asuntokaupoissa. Laatuvirheet ilmenevät kohteen fyysisissä, havaittavissa ominaisuuksissa, esimerkiksi väärin ilmoitetut pinta-alatiedot sekä kosteusvauriot rakenteissa kategorisoidaan laatuvirheiksi.

Laatuvirheen määritelmä on kuvattu asuntokauppalain yleisessä virhesäännöksessä. Ensinnäkin, asunnossa on laatuvirhe, mikäli se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Niin ikään asunnossa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta. Tärkeää on huomata virheen vaikutuksellisuus: myyjän antamien virheellisten tietojen tulee olla vaikuttanut kauppaan. Laatuvirheeksi katsotaan myös se, että myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta seikasta, josta myyjän täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja saattoi perustellusti olettaa saavansa tiedon. Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tulee myös olla sellainen, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Asunnossa on myös virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan taikka muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää. Arvioinnissa otetaan huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueen tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Yleisen virhesäännöksen viimeinen kohta käsittelee piileviä virheitä.

Tärkeää on huomata myös eri lakien soveltamisalat. Maakaarta sovelletaan kiinteistönkauppoihin ja asuntokauppalakia taas asunto-osakkeiden tai muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhtiöosuuksien kauppaan. Asuntokauppalaissa on hyvä huomioida myös eri luvut uuden asunnon kauppaan ja käytetyn asunnon kauppaan.

Ostaja ei voi vedota virheenä sellaiseen seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä, taikka joka hänen olisi tullut havaita ennen kaupantekoa tehtävässä ennakkotarkastuksessa. Ostajan tulee myös tehdä myyjälle ilmoitus virheestä ja virheeseen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen taikka hänen olisi pitänyt se havaita. Jollei ostaja tee ilmoitusta myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on hänelle luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen. Ostajalla on oikeus virheen perusteella kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kaupan purku tulee kyseeseen olennaisten virheiden kohdalla.

Laatuvirheen lisäksi on olemassa vallintavirhe, oikeudellinen virhe sekä taloudellinen virhe asuntokaupassa. Asunto on monen ihmisen suurimpia hankintoja elämänsä aikana, joten niihin liittyy monia, niin tunteellisia kuin taloudellisia aspekteja. Tämän vuoksi asuntokauppaan liittyvissä epävarmuuksissa ja lisäkysymyksissä, esimerkiksi virheen seurauksista kannattaa yhteydessä lakipuhelimeen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa