Minilex - Lakipuhelin

Asunto-osake ja muutostyöt


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Muutostyöt ja kunnossapitovastuu

Asunto-osakeyhtiössä tehtävät muutostyöt on syytä erottaa kunnossapitovastuun mukaisista töistä. Yhtiötä ja osakkeenomistajia koskeva kunnossapitovastuu kattaa lähtökohtaisesti tavalliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä tarpeelliset peruskorjaukset.

Mitä ovat muutostyöt?

Muutostöitä ovat työt, jotka eivät ole kunnossapitoa, eli rakennusten ja huoneistojen tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi huoneistojen laatutasoon tehtäviä parannuksia, eli uudistuksia. Konkreettisia esimerkkejä muutostöistä ovat saunan ja kylpyhuoneen rakentaminen huoneistoon, jossa näitä ei aiemmin ole ollut. Lisäksi asunto-osakeyhtiö voi tehdä laajempia muutostöitä, esimerkkinä autokatoksen rakentaminen.

On siis olemassa osakkeenomistajan suorittamia muutostöitä ja asunto-osakeyhtiön suorittamia muutostöitä.

Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus tehdä, omalla kustannuksellaan, muutoksia osakehuoneistoon. Muutosten on kuitenkin noudatettava yhtiöjärjestyksessä määrättyä osakehuoneiston käyttötarkoitusta. Huoneiston käyttötarkoitus ei saa muutostöiden seurauksena muuttua toiseksi yhtiöjärjestyksessä määrätystä. Osakkeenomistajan vastuulla on, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Muutostyöstä on tehtävä ilmoitus

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutostyöstä etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, mikäli muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevan kiinteistön rakennuksen tai huoneiston osaan tai käyttämiseen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Hallitus tiedottaa muutostyöstä niille osakkeenomistajille, joiden huoneistoon muutostyö voi vaikuttaa.

Muutostyöt suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisina pidettävistä kuluista.

Muutostyö voi vaatia suostumuksen

Muutostyölle voidaan asettaa ehtoja, jos työ saattaa vahingoittaa tai aiheuttaa haittaa yhtiölle tai muille osakkeenomistajille. Haittojen on oltava yleisesti todettavissa, jotta vaatimus suostumukselle tai jopa kieltämiselle voidaan perustaa niihin. Ehtoja voivat asettaa asunto-osakeyhtiö sekä muut osakkeenomistajat.

Käytännössä useimmiten suostumuksen ja ehdot antaa yhtiön hallitus. Ehtojen on kuitenkin oltava tarpeellisia rakennuksen vahingoittumisen, haitan aiheutumisen tai muutostyöstä aiheutuvan haitan korvaamiseksi. Ehtojen on oltava kohtuullisia. Yleinen lähtökohta on, että vähäistä suurempaa haittaa aiheuttavat muutostyöt vaativat suostumuksen.

Muutostyön kieltäminen

Muutostyö voidaan kieltää kokonaan, mikäli työn suorittamisesta koituva haitta olisi kohtuuton siitä saatavaan hyötyyn nähden. Kieltämistapauksissa edellytetään todennettavissa olevan selvän haitan aiheutumista. Muutostyölle annettu suostumus voidaan peruuttaa tai siihen voidaan liittää lisäehtoja, mikäli muutostyöhön liittyen tulee uusia tietoja, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti suostumuksen antamiseen.

Tuomioistuin voi oikeuttaa osakkeenomistajan tekemään muutostyön, jos kielto tai suostumuksen ehdot olisivat kohtuuttomia. Tuomioistuin voi lisäksi oikeuttaa osakkeenomistajan hakemaan muutostyölle vaadittavan viranomaisluvan.

Muutostyön aloittaminen

Ennen kuin muutostyöt aloitetaan, yhtiölle sekä muille osakkeenomistajille on annettava kohtuullinen aika muutostyöilmoituksen käsittelemistä varten. Ilmoitus on käsiteltävä ilman viivytystä.

Valvonta

Lain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa muutostyön suorittamista. Muutostyö on suoritettava rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta sekä hyvä rakennustapa huomioiden. Lisäksi työssä on huomioitava mahdollisessa suostumuksessa olevat ehdot.

Yhtiön velvollisuus on järjestää muutostyön valvonta riittävällä tavalla. Valvonnasta aiheutuvista kuluista vastaa muutostyön suorittava osakkeenomistaja.

Tämä on yleisesitys keskeisimmistä asunto-osakkeen muutostöihin liittyvistä seikoista. Yksityiskohtaisemmissa tai tulkintaa vaativissa kysymyksissä on syytä olla yhteydessä lakimieheen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa