Minilex - Lakipuhelin

KKO:2003:120


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

  • yrityssaneeraus
    saneerausohjelman vahvistaminen
    vahvistamisen este

Selvittäjän esittämän vertailulaskelman mukaan ehdotetulla saneerausohjelmalla kertyi tavallisten velkojen velkojille suurempi suoritus kuin mitä olisi tullut velallisyhtiön konkurssissa. Kyse oli siitä, oliko ohjelman vahvistamiselle este yrityksen saneerauksesta annetun lain 44 §:n 3 momentin nojalla.

Selvittäjän laatiman saneerausohjelmaehdotuksen mukaan velallisyhtiön velkojen kokonaismäärä oli ollut noin 1 844 000 markkaa. Ainoana vakuusvelkojana oli ollut Etelä-Karjalan Säästöpankki noin 398 000 markan saatavallaan. Ohjelmaehdotuksen mukaan tämä vakuusvelka maksettaisiin seitsemän vuoden aikana kuukausittaisin tasaerin. Tavallisten velkojen velkojista veroviraston saatava oli muutettu ohjelmaehdotuksessa velkojan suostumuksen mukaisesti puolelta määrältään eli noin 410 000 markan osalta pääomalainaksi, jonka pääoman takaisinmaksu tapahtuisi neljän vuoden aikana alkaen neljäntenä ohjelmavuotena. Muilta osin tavallisten velkojen maksuohjelman kesto oli ohjelmaehdotuksessa määrätty kolmeksi vuodeksi ja jako-osuuden kertymäksi 30 prosenttia velan alkuperäisestä pääomasta.

Äänestyksessä saneerausohjelman hyväksymisen puolesta kaikkien ohjelmaehdotuksen puolesta äänestäneiden velkojien saatavat edustivat noin 27 prosenttia huomioon otettavien velkojien saatavien kokonaismäärästä, joten yrityksen saneerauksesta annetun lain 54 §:n 2 kohdassa vaadittu puoltoäänien vähimmäistaso oli ollut käsillä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko saneerausohjelman vahvistamiselle este yrityssaneerauslain 53 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla sen vuoksi, että ohjelmaehdotuksen sisältö ei sen hyväksymistä vastaan äänestäneiden velkojien osalta vastannut lain 44 §:n mukaisia vaatimuksia.

Valittajina olevat velkojat olivat katsoneet saneerausohjelman vahvistamiselle olevan este, koska ohjelmaehdotuksen velkajärjestelyissä oli loukattu yrityssaneerauslain 44 §:n 3 momentista ilmenevää lievimmän riittävän keinon periaatetta. Velkojat olivat vedonneet siihen, että tavallisten velkojen maksuohjelman kesto oli lyhyt ja velkojen leikkaus 70 prosenttia. Tämä rajoitti velkojien oikeutta saada suoritus saatavalleen enemmän kuin oli tarpeen velallisyhtiön saneerauksen toteuttamiseksi. Valittajat olivat myös tuoneet esiin, että ohjelmaehdotuksen mukainen yhtiömuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi edellytti yhtiön huomattavan pääomavajauksen poistamista ja että ohjelmaehdotuksen mukaan tämä tapahtuisi yksinomaan edellä mainittujen velkajärjestelyjen avulla ja siten asianomaisten velkojien kustannuksella. Hovioikeus oli todennut, että selvittäjän esittämän vertailulaskelman mukaan tavallisille veloille saneerausmenettelyssä tuleva suoritus olisi suurempi kuin mitä näille veloille kertyisi velallisyhtiön konkurssissa. Tämän vuoksi hovioikeus oli katsonut, etteivät hakijavelkojat olleet osoittaneet, että niiden oikeuksia olisi ohjelmaehdotuksessa rajoitettu enemmän kuin oli ollut tarpeen saneerausohjelman tarkoituksen toteuttamiseksi.

Yrityssaneerauslain 53 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetyin tavoin saneerausohjelman vahvistamiselle on este muun muassa, jos ohjelman hyväksymistä vastaan äänestänyt muu kuin vakuusvelkoja saattaa todennäköiseksi, että hänelle ohjelman mukaan tuleva suoritus olisi arvoltaan pienempi kuin mitä hän saisi velallisen konkurssissa. Lievimmän riittävän keinon periaatteen rikkominen on tähän nähden erillinen ja itsenäinen esteperuste. Vertailu konkurssirealisaation tulokseen velkojan kannalta ja vertailutuloksen edullisuus on siten välttämätön muttei riittävä edellytys sille, että ohjelmaehdotus voidaan vahvistaa velkojan vastustuksesta ja väitteistä huolimatta. Arvioitaessa yrityssaneerauslain 44 §:n 3 momentista ja 53§:n 1 momentin 3 kohdasta ilmenevän esteperusteen täyttymistä on otettava huomioon saneerausohjelman sisältö kokonaisuudessaan. Saneerausohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon niin velkojien kuin myös velallisen ja velallisyrityksen omistajien asema ja kullekin taholle kuuluva riski. Ohjelman tarkoituksena on saada aikaan sellainen toimenpidekokonaisuus, jossa sovitetaan yhteen velkoja- ja omistajataholta vaadittavat panokset yrityksen tervehdyttämiseksi. Arvioitaessa, täyttävätkö velkajärjestelyt lievimmän riittävän keinon vaatimukset, ei siten voida rajoittua tarkastelemaan pelkästään velkojien asemaa suhteessa konkurssivaihtoehtoon tai suhteessa muihin velkojaryhmiin, vaan huomioon on otettava myös velkojien asema suhteessa velallisyrityksen omistajiin sekä asianmukainen riskinjako velkojien ja omistajien kesken.

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että ohjelmaehdotus oli selvästi epätasapainoinen tarkasteltaessa tavallisten velkojien asemaa suhteessa velallisyhtiön omistajien asemaan ja asianmukaiseen riskinjakoon näiden tahojen kesken. Ehdotetut velkajärjestelyt loukkasivat siten yrityssaneerauslain 44 §:n 3 momentista ilmenevää vaatimusta siitä, että velkajärjestelyissä ei saa rajoittaa velkojan oikeutta enemmän kuin saneerausohjelman tarkoituksen toteuttaminen edellyttää. Ohjelmaehdotusta ei sen vuoksi voitu vahvistaa. 

 

Selaa lakitietoa