Minilex - Lakipuhelin

Välitystehtävän suorittamistapa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Välitysliikkeen tulee suorittaa välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen. Välitysliikkeellä on lisäksi velvollisuus ottaa huomioon toimeksiantajan ja tämän vastapuolen edut, ja suorituksen täytyy myös vastata sitä kuvaa, mikä markkinoinnista on annettu.

Ammattitaidolla viitataan siihen, että tehtävää hoitavalla täytyy olla riittävät taidot ja tiedot tehtävään. Välittäjän tulee olla perehtynyt lainsäädäntöön, sen soveltamiskäytäntöön ja alan sopimuskäytäntöön, tuntea markkinatilanne sekä osata myös hoitaa välitystehtävään liittyvät käytännön asiat. Tehtävä on täytettävä moitteettomasti.

Edellä mainitut vaatimukset korostuvat erityisesti silloin, kun välitysliike antaa arvion tavoitehinnan toteutumisaikatauluista, ja välitysliikkeen edustaja tutustuu kohteeseen ja antaa vastapuolelle tietoja. Vaatimukset on otettava huomioon myös sopimusta laadittaessa.

Välittäjän on siis valvottava molempien osapuolten etua, vaikka välitysliike ensisijaisesti toimiikin toimeksiantajan asiamiehenä. Tämä vaatimus tulee esiin erityisesti välitysliikkeen tiedonantovelvollisuudessa ja kauppa- ja vuokrasopimuksen laatimisessa niin, ettei sopimuksessa ole kumpaankaan osapuoleen kohdistuvia kohtuuttomia ehtoja.

Välitysliikkeen on lähtökohtaisesti ryhdyttävä suorittamaan välitystehtävää viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen. Välitystehtävä voidaan tästä poiketen aloittaa myöhemminkin, mikäli toimeksiantajan etu näin vaatii.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa